ثبت شرکت چیست ؟

ثبت شرکت :

هر فعالیت تجاری باید در چهارچوب سازمان های متشکل و منظم که بر اساس قوانین کشور است انجام بگیرد و برای رسیدن به مطلوبیت این گونه تشکل ها باید در سازمان یا ارگان مربوط به ثبت برسد تا اعضاء ان بتوانند با اشنایتی که با قوانین مربوط و اساسنامه دارند بتوانند به هدف های اقتصادی خود دست یابند

تعریف شرکت : شرکت در یک عبارت کوتاه یعنی : از اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به طور اشاعه

نکته : هر شرکتی دارای سه رکن

الف: تصمیم گیرنده —- مجمع  ب: اداره کننده —-هیات مدیره  ج : کنترل کننده —–  بازرسان اصلی

انواع شرکت : شرکت ها به 7 قسمت تقسیم می شوند

1- شرکت های سهامی که خود بر دونوع است :(شرکت سهامی خاص) و (شرکت سهامی عام)

2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت با مسئولیت تضامنی 4- شرکت های با مسئولیت مختلط غیر سهامی 5- شرکت با مسئولیت سهامی 6- شرکت با مسئولیت نسبی 7 شرکت های مسئولیت تعاونی

شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ان توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام ان هاست تعداد سهامداران هم نباید از 3 نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از ان بدون فاصله با نام شرکت قید شود

شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی عام. شرکتی است بازرگانی که سرمایه ی ان به سهامی . تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود در ثبت شرکت شرکت سهامی عام

تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام ان هاست در این شرکت عبارت (( شرکت سهامی عام )) باید قبل از نام شرکت با بعد از ان . بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و اگهی  های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود